FFFS 2011:1

Föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

Gäller från 2011-03-01

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter som syftar till att förbättra företagens hantering av risker i sina ersättningssystem. Genom reglerna genomförs de ändringar i EU:s kreditinstitutsdirektiv som handlar om ersättningspolicyer och hur de ska tillämpas. De nya reglerna ställer generella krav på företagens ersättningspolicyer och rörliga ersättningar.

Föreskrifterna innehåller dessutom specifika krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem till risker, t.ex. regler om resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning.

Alla företag ska skjuta upp rörlig ersättning som överstiger 100 000 kronor för anställda som väsentligen kan påverka företagets risknivå. Företag med riskvägda tillgångar över 500 miljarder kronor ska dessutom betala ut en viss del av den rörliga ersättningen till den verkställande ledningen i form av aktier eller andra instrument.

Kraven på offentliggörande av information om ersättningssystem förs över till FFFS 2007:5 om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Fondbolag utan tillstånd till diskretionär portföljförvaltning omfattas inte av dessa föreskrifter utan av FFFS 2011:2.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag inte längre omfattas av föreskrifterna. Rubriken till föreskrifterna ändras också som följd av detta. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:17

Föreskriftsändringarna innebär att

  • ersättningspraxis och policy ska vara könsneutral,
  • definitionen av anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil ändras, och
  • uppskjutande av rörlig ersättning förlängs samtidigt som vissa mindre företag och anställda undantas från reglerna om uppskjutande och utbetalning i instrument.

De ändrade reglerna träder i kraft den 29 december 2020. ändr. 2020:30

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringen innebär att föreskrifterna inte längre gäller fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Dessa företag ska i stället uppfylla de krav på ersättningssystem som följer av Ucits 5-direktivet.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:25

Som en del i genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet i svensk rätt ändras föreskrifterna på vissa punkter. Några av de viktigaste ändringarna är följande. Regeln om vilka som får ingå i ersättningskommittén i betydande företag ändras så att anställda inte får ingå i kommittén, dock med undantag för arbetstagarrepresentanter. Det definierade begreppet "Särskilt reglerad personal" ersätts av "Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil". Dessa anställda ska nu identifieras dels genom företagets egen analys, dels genom tillämpning av en europeisk förordning som anger vissa kvantitativa och kvalitativa kriterier. Vidare införs en ny bestämmelse som ställer krav på att ersättningspolicyn ska innehålla tydliga kriterier för att fastställa fast respektive rörlig ersättning och att skillnaderna mellan dessa kriterier tydligt ska framgå. Bestämmelsen om justering av den rörliga ersättningen ändras till att endast omfatta anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:22

Dokument

Ändringar

Laddar sidan