FFFS 2014:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2011:1

Sammanfattning

Som en del i genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet i svensk rätt ändras föreskrifterna på vissa punkter. Några av de viktigaste ändringarna är följande. Regeln om vilka som får ingå i ersättningskommittén i betydande företag ändras så att anställda inte får ingå i kommittén, dock med undantag för arbetstagarrepresentanter. Det definierade begreppet "Särskilt reglerad personal" ersätts av "Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil". Dessa anställda ska nu identifieras dels genom företagets egen analys, dels genom tillämpning av en europeisk förordning som anger vissa kvantitativa och kvalitativa kriterier. Vidare införs en ny bestämmelse som ställer krav på att ersättningspolicyn ska innehålla tydliga kriterier för att fastställa fast respektive rörlig ersättning och att skillnaderna mellan dessa kriterier tydligt ska framgå. Bestämmelsen om justering av den rörliga ersättningen ändras till att endast omfatta anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:22

Dokument

Laddar sidan