FFFS 2011:26

Föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Gäller från 2011-05-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar Finansinspektionens tillsyn över finansiella konglomerat. De innebär bland annat krav på rutiner för intern kontroll på konglomeratnivå och på att årligen rapportera uppgifter till FI.

Med föreskrifterna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna upphäver FFFS 2006:6.

Ändringar i grundförfattningen

FI justerar termer och begrepp så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:24

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan