FFFS 2016:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Gäller från 2016-03-31 , ändring av FFFS 2011:27

Sammanfattning

FI anpassar föreskrifterna till de ändringar som gjorts i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och de ändringar som gjorts i årsredovisningslagen med anledning av genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv.

FI förtydligar redovisningsbegrepp, inför nya poster i eget kapital, anpassar balansräkningens uppställningsform samt inför ändringar som rör immateriella tillgångar och notupplysningar. FI anpassar dessutom föreskrifterna till de ändringar som gjorts i försäkringsrörelselagen med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet. Med anledning av Solvens 2-direktivet omarbetar FI också reglerna om värdering av försäkringstekniska avsättningar och tar bort de särskilda upplysningsreglerna om solvensuppgifter i förvaltningsberättelsen.

Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. ändr. 2016:12

Dokument

Laddar sidan