FFFS 2011:37

Föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Upphävd 2018-01-01 se FFFS 2017:19

Sammanfattning

Föreskrifterna skärper kraven på större kreditinstitut och värdepappersbolag att oftare och snabbare rapportera uppgifter om sin aktuella likviditetssituation till FI. Informationen ska lämnas varje månad, i stället för som tidigare kvartalsvis, och uppgifterna ska komma in inom 15 dagar efter månadsbokslutet. Detta förbättrar FI:s möjligheter att bedöma företagens likviditetsrisker och hur dessa påverkar stabiliteten på finansmarknaden. Syftet är att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

Rapporteringen utökas till att bland annat omfatta likviditetsreservens storlek och sammansättning, prognoser över framtida kassaflöden, värdepappersförfall, beroenden av stora långivare och känsliga lånemarknader samt säkerställda obligationer. Företagen ska även lämna uppgifter om sina likvida tillgångar samt kassautflöden och inflöden, så att FI kan göra ett stresstest som visar betalningsberedskapen för de närmaste 30 dagarna.

Föreskrifterna gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag med en balansomslutning över fem miljarder kronor.

Reglerna träder i kraft 1 juli 2011, då FFFS 2007:3 om rapportering av likviditetsrisk upphör att gälla.

Ändringar i grundförfattningen

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen. Vidare upphäver FI kraven på viss rapportering av likviditetsreserv och likvida tillgångar och kassaflöden eftersom liknande uppgifter ska rapporteras enligt reglerna för rapportering i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller dels från den 2 augusti 2014 och dels från den 1 oktober 2014. ändr. 2014:25

Kreditinstitut, värdepappersbolag och finansiella företagsgrupper med en balansomslutning på över 100 miljarder kronor ska från den 1 januari 2013 inte tillämpa 2 kap. 12–14 §§ i föreskrifterna. Dessa företag ska då i stället följa föreskrifterna (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden. ändr. 2012:7

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan