FFFS 2011:39

Föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2012-04-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar information som gäller försäkring och tjänstepension samt innehåller allmänna råd om faktablad för livförsäkring av sparandetyp. Faktabladet bör innehålla uppgifter om försäkringsföretagets finansiella styrka och relevant avkastningshistorik för den produkt som företaget erbjuder. Upplysande faktabladsinformation om avgifter är en annan viktig punkt i de allmänna råden.

Utgångspunkten för reglerna är EU:s direktiv om liv- och skadeförsäkring samt direktivet om tjänstepensionsinstitut. Eftersom dessa föreskrifter och allmänna råd är en viktig del av de svenska reglerna för konsumentskydd, ska de följas även av utländska försäkringsföretag när dessa vänder sig till svenska konsumenter.

Föreskrifterna upphäver FFFS 2011:35 om information som gäller livförsäkring och tjänstepension och FFFS 2011:36 om information som gäller skadeförsäkring.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att begreppet tjänstepensionsförsäkring i föreskrifterna även omfattar försäkringar för egenföretagare, vilket är i likhet med hur begreppet definieras i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:6

När andra tjänstepensionsdirektivet genomförs i svensk rätt tar FI in bestämmelser om information som utländska tjänstepensionsinstitut ska lämna i de nya föreskrifterna för tjänstepensionsföretag, FFFS 2019:21. Från och med den 1 januari 2020 gäller därför inte längre bestämmelserna i FFFS 2011:39 för utländska tjänstepensionsinstitut. ändr. 2019:25

I samband med att det andra tjänstepensionsdirektivets genomförs för pensionsstiftelser tar FI in bestämmelser om information som pensionsstiftelser ska lämna i nya föreskrifter, FFFS 2019:19. Dessa föreskrifter gäller därför inte för pensionsstiftelser från och med den 15 december 2019. ändr. 2019:20

För ett försäkringsföretag som tillhandahåller liv- eller tjänstepensionsförsäkring utökas informationskravet i samband med dels erbjudanden om flytt av en försäkrings värde inom samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp, eller dels erbjudanden om väsentliga villkorsändringar. Finansinspektionen kompletterar även de allmänna råden om informationens form. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta ett skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2013:5

Ändringarna innebär att kraven på försäkringsföretagen utökas något när det gäller att lämna information innan fondförsäkring eller depåförsäkring meddelas. I övrigt är ändringarna redaktionella och avser att förtydliga och rätta några skrivfel i grundförfattningen. ändr. 2012:2

Dokument

Ändringar

Laddar sidan