FFFS 2011:49

Föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Gäller från 2011-12-01

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare med anledning av den nya lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Föreskrifterna omfattar bland annat krav på ansökan, styrning och kontroll samt rapportering.

Reglerna upphäver Finansinspektionens föreskrifter (2002:14) om utgivning av elektroniska pengar.

Ändringar i grundförfattningen

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med elektroniska pengar. Ändringarna innebär att det blir tydligare vilka penningtvättsinstruktioner företagen ska komma in med när de ansöker om att driva verksamhet. ändr. 2019:12

Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s andra betaltjänstdirektiv som medför nya krav för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Ändringarna avser bland annat organisatoriska krav och de uppgifter som ska lämnas till FI. ändr. 2018:7

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. ändr. 2017:13

FI inför följdändringar med anledning av tillsynsförordningen och den nya lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:26

Dokument

Ändringar

Laddar sidan