FFFS 2013:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Gäller från 2013-08-01

Sammanfattning

Föreskrifterna anger dels vilka avsättningar som ett skadeförsäkringsföretag får göra till säkerhetsreserven och vilka upplösningar som företaget får göra, dels hur stor säkerhetsreserven får vara. Föreskrifterna redovisar även hur maximibeloppet beräknas. I de allmänna råden ges exempel på när FI kan bevilja dispens.

Med föreskrifterna uppdateras parametrarna i formlerna för maximal avsättning och det fasta belopp som kan användas vid beräkningen värdesäkras.

Föreskrifterna upphäver FFFS 2011:9.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att bestämmelserna om maximal avsättning till säkerhets-reserv inte längre kan beräknas till tre gånger det högsta faktiska självbehållet för enskild risk och att koncernregeln tas bort. Syftet är att säkra att storleken på säkerhetsreserven motsvarar riskerna i den verksamhet som företaget bedriver och motverka att reserven används till andra syften än de avsedda.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016. ändr. 2015:23

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till Solvens 2-direktivet. Finansinspektionen inför regler som innebär att säkerhetsreserven blir helt förlusttäckande och i sin helhet kan räknas med i kapitalbasen. Som en följd av att lagkraven på utjämningsavsättning för kreditförsäkring tas bort, tar FI också bort utjämningsavsättningar till kreditförsäkring som parameter i beräkningen av den maximala avsättningen till säkerhetsreserven. FI inför också regler om att säkerhetsreserv kan vara tillämplig på utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2016. ändr. 2015:19

Dokument

Ändringar

Laddar sidan