FFFS 2022:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2022-08-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Föreskriftsändringarna gäller fondbolag. Några av ändringarna gäller dock inte för viss verksamhet som fondbolag driver från en filial i ett annat land inom EES, medan de däremot gäller för viss verksamhet som förvaltningsbolag inom EES driver från en filial i Sverige.

Ändringarna innebär i huvudsak att företagen

  • ska beakta och integrera hållbarhetsrisker i olika delar av verksamheten och organisationen
  • ska ha tillräckliga resurser och personal med den kunskap som krävs för att integrera hållbarhetsrisker
  • ska identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå när hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller och som kan skada fondandelsägarnas intressen
  • i vissa fall ska beakta de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer när de tillämpar olika aktsamhetskrav.

Ändringarna genomför de ändringar i direktiv 2010/43/EU som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1270.

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2022. ändr. 2022:14

Dokument

Laddar sidan