FFFS 2014:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Gäller från 2014-04-01

Sammanfattning

Finansinspektionen inför nya regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut.

Föreskrifterna omfattar bland annat krav på oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

Ändringar i grundförfattningen

Följdändringar görs med anledning av ändrad titel på tillsynsförordningen (575/2013/EU) och ändrad rubrik på ersättningsföreskrifterna (FFFS 2011:1).

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:21

Finansinspektionen genomför ändringar som innebär att kreditinstitut med värdepapperrörelse ska tillämpa andra paragrafer i föreskrifterna än tidigare. Ändringar görs för att anpassa föreskrifterna till den delegerade förordningen till Mifid 2.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:8

FI föreskriver att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla och ändrar även paragrafnumreringen till följd av detta. ändr. 2016:8

FI genomför vissa av kapitaltäckningsdirektivets regler om bolagsstyrning och riskhantering, däribland krav på tillämpning på gruppnivå och krav på inrättande av riskutskott i betydande företag. Företagen ska även ha en mångfaldspolicy och en återhämtningsplan. Det ställs även krav på att företagen ska avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:30

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan