FFFS 2014:12

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2014-08-02

Sammanfattning

Föreskrifterna omfattar regler om konsoliderad situation, kapitalbas, kapitalbaskrav, stora exponeringar, likviditet, rapportering, offentliggörande av information, kapitalbuffertar samt dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess.

Föreskrifterna, är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringen innebär att 3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar upphävs. Ändringen beror på ändringar i tillsynsförordningen.

Ändringarna gäller från den 8 juli 2022. ändr. 2022:13

Med anledning av att värdepappersbolagsförordningen (2019/2933/EU) träder i kraft den 26 juni 2021, och de bestämmelser i värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU) som ska genomföras i svensk rätt, görs bland annat följande ändringar:

 • Ett stort antal bestämmelser ska i fortsättningen inte längre tillämpas på de flesta värdepappersbolag.
 • De flesta värdepappersbolag ska omfattas av bestämmelser om undantag för stora exponeringar enligt värdepappersbolags-förordningen.
 • Krav på rapporteringen enligt värdepappersbolagsförordningen införs.
 • Krav på dokumentation av kapital- och likviditetsbedömningsprocessen ska gälla även för värdepappersbolag som omfattas av värdepappersbolagsförordningen, med undantag för de som anses vara små och icke-sammanlänkade.
 • Mindre följdändringar och redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. Ändringarna i 9 kap. 9–11 §§ ska dock tillämpas första gången den 1 januari 2023. ändr. 2021:24

Föreskriftsändringarna innebär bland annat ändrade eller nya regler om

 • offentliggörande av information
 • undantag för vissa företag från att tillämpa artikel 413 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
 • vilka uppgifter ett holdingföretag ska lämna till Finansinspektionen i samband med att det ansöker om godkännande eller undantag från kravet på godkännande enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbuffert inte uppfylls.

Reglerna gäller från den 28 juni 2021 i fråga om 1 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1 § samt 8 kap. 2 och 4–11 §§, och i övrigt den 29 december 2020. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023. ändr. 2020:32

Föreskriftsändringarna innebär nya regler om

 • anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument
 • offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas
 • tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Ändringarna innebär också att Finansinspektionen får möjlighet att besluta om konsolidering i vissa fall. Dessutom upphävs bestämmelserna om grupper av kunder med inbördes anknytning.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr.2019:6

FI inför ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i tillsynsförordningen, genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FI inför undantaget för att undvika de koncentrationsproblem på den svenska marknaden som man skulle riskera om utgivarna av säkerställda obligationer var hänvisade till endast ett fåtal derivatmotparter.

Eba har yttrat sig över FI:s beslut och finner att det är berättigat.

Föreskriftsändringen träder i kraft den 31 mars 2015. ändr. 2015:3

Dokument

Ändringar

Laddar sidan