FFFS 2014:12

Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2014-08-02

Sammanfattning

Föreskrifterna omfattar regler om konsoliderad situation, kapitalbas, kapitalbaskrav, stora exponeringar, likviditet, rapportering, offentliggörande av information, kapitalbuffertar samt dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess.

Föreskrifterna, är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

Ändringar i grundförfattningen

Föreskriftsändringarna innebär nya regler om

  • anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument
  • offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas
  • tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Ändringarna innebär också att Finansinspektionen får möjlighet att besluta om konsolidering i vissa fall. Dessutom upphävs bestämmelserna om grupper av kunder med inbördes anknytning.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr.2019:6

FI inför ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i tillsynsförordningen, genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FI inför undantaget för att undvika de koncentrationsproblem på den svenska marknaden som man skulle riskera om utgivarna av säkerställda obligationer var hänvisade till endast ett fåtal derivatmotparter.

Eba har yttrat sig över FI:s beslut och finner att det är berättigat.

Föreskriftsändringen träder i kraft den 31 mars 2015. ändr. 2015:3

Dokument

Ändringar

Laddar sidan