FFFS 2014:14

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Gäller från 2014-07-15

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller krav på rapportering av balans- och resultaträkning med specifikationer. I reglerna har termer och begrepp anpassats till den tekniska standarden om rapportering som kompletterar tillsynsförordningen. Föreskrifterna, som börjar gälla den 15 juli 2014, ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Rättelseblad

Fel har uppmärksammats i bilaga 1 och 2 av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter. Eftersom det handlar om sakfel har Finansinspektionen beslutat att publicera rättelseblad som ersätter de aktuella sidorna.

Den första rättelsen gäller Förvaltarregistrerat fondinnehav (C46 – C48 på blanketten). Uppgifterna ligger felaktigt som en specifikation till posten Aktier och andelar, övriga (A6 på blanketten). Referensen till den posten har tagits bort i rättelsebladet. Den andra rättelsen gäller referensen till posten Leasingobjekt som del av Materiella tillgångar (A11 på blanketten). Den korrekta referensen är C50.

Den tredje rättelsen gäller Provisionsintäkter (B5 i blanketten). Rad D15 på blanketten har felaktigt fått ett nytt namn. Den har inte ändrats genom de nya föreskrifterna utan ska även i fortsättningen heta Garantiprovisioner.

Slutligen har en hänvisning i anvisningarna justerats.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag, ska omfattas av föreskrifterna oavsett om bolaget är noterat eller inte. Undantaget från denna regel är de värdepappersbolag som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU).

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:26

FI anpassar rapporteringsföreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och följdändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:28) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (redovisningsföreskrifterna). Utöver det genomförs vissa ändringar för att upprätthålla nationella och internationella statistikkrav.

Ändringarna i rapporteringsföreskrifternas ändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2018. Föreskrifterna ska tillämpas första gången för rapportering som gäller balansdagen den 31 mars 2018. ändr. 2017:21

FI ändrar reglerna för rapportering i föreskrifterna om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FFFS 2014:14).

Syftet med ändringarna är främst att anpassa reglerna till de tidigare beslutade ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Föreskriftsändringarna innebär att de nya begreppen "ägarintresse" och "fond för utvecklingsavgifter" införs. Dessutom utgår de upplysningar som tidigare ingick i poster inom linjen, liksom raderna för rapportering av extraordinära intäkter och kostnader.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för kvartalsrapportering som upprättas för den period som påbörjas från och med den 1 juli 2016. ändr. 2016:18

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan