FFFS 2014:4

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker

Gäller från 2014-06-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag och träder i kraft 1 juni 2014. De reglerar bland annat styrelsens och den verkställande direktörens ansvar, hanteringen av operativa risker i verksamheten, bland annat i fråga om processer, legala risker, personal, säkerhet, process för godkännande samt kontinuitetshantering. Reglerna omfattar även krav på företagens värdepappersrörelse och valutahandel.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:22

Ändringen innebär att de metoder och processer som används för att identifiera, mäta och hantera operativa risker även ska omfatta risker som följer av uppdragsavtal.

Ändringarna börjar gälla den 29 december 2020. ändr. 2020:31

Ändringen innebär att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska omfattas av vissa av bestämmelserna om kontinuitetshantering i 5 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Ändringen innebär också att det tidigare andra stycket i 1 kap. 5 § som togs bort av misstag återinförs.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2018:1

Finansinspektionen ändrar hänvisningen till bestämmelser om uppdragsavtal.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:9

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:31

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan