FFFS 2017:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

Gäller från 2017-10-01 , ändring av FFFS 2015:12

Sammanfattning

FI anpassar hänvisningarna i föreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder, samt ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. ändr. 2017:17

Dokument

Laddar sidan