FFFS 2015:13

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag och i tillämpliga delar även på gruppnivå. De ersätter nio äldre föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags rapportering av upplysningar till Finansinspektionen.

Finansinspektionen inför krav på rapportering som utgår från såväl den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen som från den kompletterande nationella tillsynsrapporteringen som bedöms vara nödvändig för tillsyns- och statistikändamål. Föreskrifterna anger bland annat vilka tillsynsrapporter företag ska lämna och när rapporterna ska ha kommit in till Finansinspektionen.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2016.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att de försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:22

Föreskrifterna har ändrats eftersom Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag har upphävts och ersatts av en ny grundförfattning. Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till de befintliga redovisningsföreskrifterna ändras till de nya redovisningsföreskrifterna. ändr. 2019:26

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Föreskrifterna har ändrats i huvudsak med anledning av att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 och 2015/462 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2015. Ändringarna består främst av att hänvisningar har lagts in till nämnda genomförandeförordningar . Vidare införs en upplysningsbestämmelse i 5 kap. om att övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för rapportering finns i 6 kap. FFFS 2015:21. Dessa ändringar innebär inte några sakliga ändringar. Slutligen görs en rättelse i avsnitt E. Specifikation av resultatuppgifter, år i bilaga 5 till FFFS 2015:13.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:4

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan