FFFS 2016:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Gäller från 2016-02-01 , ändring av FFFS 2015:13

Sammanfattning

Föreskrifterna har ändrats i huvudsak med anledning av att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 och 2015/462 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2015. Ändringarna består främst av att hänvisningar har lagts in till nämnda genomförandeförordningar . Vidare införs en upplysningsbestämmelse i 5 kap. om att övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för rapportering finns i 6 kap. FFFS 2015:21. Dessa ändringar innebär inte några sakliga ändringar. Slutligen görs en rättelse i avsnitt E. Specifikation av resultatuppgifter, år i bilaga 5 till FFFS 2015:13.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:4

Dokument

Laddar sidan