FFFS 2015:21

Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för försäkringsrörelse

Gäller från 2016-01-01

Sammanfattning

Solvens 2-direktivet innehåller ett antal bestämmelser som ska gälla under en övergångsperiod. Merparten av övergångsbestämmelserna samlas i dessa övergångsföreskrifter. Övergångsbestämmelserna innebär att försäkringsföretagen får möjlighet att till exempel ansöka om medgivande för respektive undantag från att tillämpa vissa av reglerna i S2-direktivet. I föreskrifterna reglerar FI villkoren för sådana medgivanden och undantag.

Finansinspektionen inför också föreskrifter för livförsäkringsföretag som tillämpar försäkringsrörelselagens (2010:2043) övergångreglering för verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar. Finansinspektionens föreskrifter innehåller tillämpningsregler av lagbestämmelserna om företagsstyrning och grupptillsyn. Vidare innehåller föreskrifterna regler om definitionen av övrig livförsäkringsverksamhet i ringa omfattning.

Ändringar i grundförfattningen

Föreskrifterna har ändrats med anledning av att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 och 2015/2452 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2015. Ändringarna innebär att hänvisningar har gjorts i bestämmelserna om EU-gemensam tillsynsrapportering och offentliggörande till nämnda genomförandeförordningar . Ändringarna innebär att det nu blir tydligt vilka uppgifter som omfattas av den rapportering som sker i enlighet med övergångsbestämmelserna.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:5

Dokument

Ändringar

Laddar sidan