FFFS 2017:2

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

Gäller från 2018-01-03

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler om hur värdepappersinstitut ska organisera sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat kunskap och kompetens, produktstyrningskrav, skydd av kunders tillgångar och tredjepartsersättningar (incitament).

Föreskrifterna är en följd av att lagen om värdepappersmarknaden genomför direktiv 2014/65/EU (Mifid 2).

De nya föreskrifterna börjar gälla den 3 januari 2018.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna gäller värdepappersinstitut. De gäller även viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver, nämligen diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument och sidotjänster.

Det görs ändringar i föreskrifterna om produktstyrning. Ändringarna innebär bland annat att hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgrupp för ett finansiellt instrument samt att hållbarhetsfaktorer ska presenteras på ett transparent sätt.

Ändringarna genomför de ändringar i direktiv (EU) 2017/593 som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1269.

Ändringarna gäller från den 22 november 2022. ändr. 2022:16

FI ändrar i föreskrifternas kapitel om ersättningar till eller från tredjepart. Ändringarna gäller villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsanalyser från tredjepart, utan att det ska betraktas som en ersättning eller förmån. Föreskriftsändringarna görs eftersom ett ändringsdirektiv har justerat direktivet (EU) 2014/65 om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:5

Med anledning av att värdepappersbolagsförordningen (2019/2933/EU) träder i kraft den 26 juni 2021, och de bestämmelser i värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU) som ska genomföras i svensk rätt, görs bland annat följande ändringar:

  • Nya bestämmelser införs om allmänna organisatoriska krav, riskhantering, ersättningssystem samt administrativa förfarande och dokumentation.
  • Tillämpningen anpassas så att alla bolag som ska tillämpa värdepappersbolagsförordningen, respektive tillsynsförordningen (575/2013/EU), omfattas av rätt bestämmelser och så att små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från vissa bestämmelser.
  • Mindre följdändringar och redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:27

FI inför ett nytt kapitel 2 a med regler om vad ett värdepappersbolag ska ge in till myndigheten när det ansöker om tillstånd för sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. FI ändrar även 7 kap. 7 §, vilket innebär att provabonnemang på investeringsanalys införs som en mindre icke-monetär förmån. Dessutom görs vissa redaktionella ändringar i föreskrifterna. Ändringarna gäller från och med den 2 juli 2019. ändr. 2019:9

Dokument

Ändringar

Laddar sidan