FFFS 2017:22

Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

Gäller från 2018-01-03

Sammanfattning

FI har beslutat om nya föreskrifter som fastställer positionslimiter för råvaruderivat. De nya reglerna innebär begränsningar för hur stora positioner fysiska och juridiska personer får ha i råvaruderivat.

I januari 2018 börjar nya regler om råvaruderivat, i lagen om värdepappersmarknaden, tillämpas. Enligt dessa regler ska FI fastställa positionslimiter för råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige.

När det gäller positionslimiter för nordiska kraftderivat som handlas på Nasdaq Stockholm har FI tillämpat de beräkningsmetoder som finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 för att fastställa positionslimiter.

Föreskrifterna är ett led i att genomföra det reviderade EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

De nya reglerna träder i kraft den 3 januari 2018.

Det finns ett skrivfel i bilagan till föreskrifterna, se rättelseblad nedan.

Dokument

Läs mer

Laddar sidan