FFFS 2019:19

Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser

Gäller från 2019-12-15

Sammanfattning

Föreskrifterna, som träder i kraft den 15 december 2019, gäller för pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. Föreskrifterna gäller även för pensionsstiftelser som själva har valt att tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § första och andra styckena lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I föreskrifterna finns bestämmelser om information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet, innehåll i styrdokument och innehåll i placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär ett förtydligande av att det finns bestämmelser om när en pensionsstiftelse ska lämna information om stiftelsen och dess verksamhet även i 10 o § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:7

Ändringarna innebär att en pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i sin ersättningspolicy på sin webbplats. De innebär dessutom ett förtydligande av hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument, och samtidigt justeras en bestämmelse om vad en pensionsstiftelses placeringsriktlinjer ska innehålla. En bestämmelse om lämplighetsprövning införs. FI inför även en ny blankett för anmälan av lämplighetsprövning. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. ändr. FFFS 2020:8

Dokument

Ändringar

Laddar sidan