FFFS 2019:23

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och handlar om krav på deras externa redovisning.

De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag. Huvuddelen av bestämmelserna i dessa är överförda till den nya föreskriften.

I de fall det är motiverat av ändringarna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och den nya lagen om tjänstepensionsföretag, har särskilda bestämmelser införts för tjänstepensionsföretag. Det gäller bland annat resultaträkningens innehåll, beräkning och redovisning av försäkringstekniska avsättningar, eget kapital-poster samt nyckeltal.

Kravet på att upprätta kassaflödesanalys för onoterade företag i juridisk person har tagits bort eftersom det inte framgår av lag. Försäkringsföretagens indelning av försäkringsgrenarna i tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet har tagits bort.

Nya försäkringsgrenar har införts för tjänstepensionsföretagens verksamhet.

Vidare har särskilda bestämmelser om redovisning av poster införts i de fall ett försäkringsföretag omvandlas till ett tjänstepensionsföretag eller ett tjänstepensionsföretag omvandlas till ett försäkringsföretag.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Dokument

Laddar sidan