FFFS 2019:23

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och handlar om krav på deras externa redovisning.

De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag. Huvuddelen av bestämmelserna i dessa är överförda till den nya föreskriften.

I de fall det är motiverat av ändringarna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och den nya lagen om tjänstepensionsföretag, har särskilda bestämmelser införts för tjänstepensionsföretag. Det gäller bland annat resultaträkningens innehåll, beräkning och redovisning av försäkringstekniska avsättningar, eget kapital-poster samt nyckeltal.

Kravet på att upprätta kassaflödesanalys för onoterade företag i juridisk person har tagits bort eftersom det inte framgår av lag. Försäkringsföretagens indelning av försäkringsgrenarna i tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet har tagits bort.

Nya försäkringsgrenar har införts för tjänstepensionsföretagens verksamhet.

Vidare har särskilda bestämmelser om redovisning av poster införts i de fall ett försäkringsföretag omvandlas till ett tjänstepensionsföretag eller ett tjänstepensionsföretag omvandlas till ett försäkringsföretag.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ändringar i grundförfattningen

FI tar bort hänvisningarna i de allmänna råden till den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs. IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4. FI inför även allmänna råd om undantag från att tillämpa IFRS 17 i årsredovisningen och i koncernredovisning som upprättas enligt 7 kap. 1−4 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

FI förtydligar också bestämmelserna om redovisning av diskretionära delar och depositionsandelar.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:7

Ändringarna är i huvudsak förtydligande tillägg om att det finns bestämmelser om säkerhetsreserver i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:10

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till de ändrade bestämmelserna om redovisning av överkursfond i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och i årsredovisningslagen (1995:1554).

Ändringarna börja gälla den 9 februari 2021. De ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2020. ändr. 2021:1

Ändringarna innebär att FI tar bort kravet på att onoterade företag som upprättar koncernredovisning ska tillämpa internationella redovisningsstandarder. Tidigare gällde kravet alla företag.

På detta sätt anpassar FI föreskrifterna till de koncernredovisningsbestämmelser för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

FI förtydligar också bestämmelserna om delårsrapport och tar bort kravet på att delårsrapporter bör sändas in till FI.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020. De ska tillämpas på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020. ändr. 2020:24

Dokument

Ändringar

Laddar sidan