FFFS 2020:9

Föreskrifter och allmänna råd om utländska kreditinstituts rapportering för betydande filialer i Sverige

Gäller från 2020-10-01

Sammanfattning

Föreskrifterna ställer krav på att kreditinstitut inom EES ska rapportera vissa uppgifter för sina betydande filialer i Sverige till Finansinspektionen. Det handlar om de delar som är relevanta för filialerna i fråga om dels finansiell information (Finrep), dels uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav (Corep).

De betydande filialerna har potentiellt stor påverkan på den finansiella stabiliteten. Syftet med föreskrifterna är att ge FI insyn i filialernas finansiella situation. Det bidrar till att FI kan utföra sitt uppdrag att värna den finansiella stabiliteten.

Föreskrifterna kompletteras med allmänna råd om hur instituten bör rapportera uppgifterna. De allmänna råden hänvisar till anvisningar på FI:s webbplats.

Dokument

Laddar sidan