FFFS 2021:35

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Gäller från 2022-03-01

Sammanfattning

Anledningen till att föreskrifterna upphävs är att det inom ramen för genomförandet av ett ändringsdirektiv till krishanteringsdirektivet har tagits fram nya regler om periodisk tillsynsrapportering. När de nya reglerna börjar tillämpas behöver FI inte längre ha några föreskrifter på området, eftersom myndigheten kommer att ha tillgång till de uppgifter som företagen lämnar inom ramen för den nya tillsynsrapporteringen.

Föreskrifterna upphör att gälla den 1 mars 2022. Det innebär att det sista rapporteringstillfället kommer att bli den 11 februari 2022 och gälla uppgifter med referensdatum den 31 december 2021.

Dokument

Laddar sidan