Marknadsmissbruk (Mar)

EU-förordningen om marknadsmissbruk syftar till att säkerställa de finansiella marknadernas integritet och förbättra investerares skydd på och förtroende för marknaderna.

Förordningen berör personer eller företag som handlar med eller ger ut finansiella instrument som finns på en börs eller en MTF-plattform, men även de som handlas utanför handelsplatserna.

Även personer och företag som sprider information om finansiella instrument eller utgivare av dessa omfattas av reglerna.

Här hittar du information om hur man rapporterar till FI:s insynsregister: Insynshandel (Mar)

2017

Marknadsmissbruk

Finansinspektionen (FI) övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Uppdaterade frågor och svar om marknadsmissbruk

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har uppdaterat sina frågor och svar om marknadsmissbruksförordningen, MAR.

2016

FI tillämpar två nya EU-riktlinjer om marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Den 20 december 2016 införs nya riktlinjer i EU om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation och den 10 januari 2017 införs nya riktlinjer om personer som mottar marknadssondering. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Esma publicerar instruktioner för rapportering enligt Mifir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat rapporteringsinstruktioner och XML-scheman för hur rapportering ska ske enligt förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Information om fondbolags och AIF-förvaltares övervakning

Sedan den 3 juli 2016 gäller enligt artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar) att AIF-förvaltare och fondbolag med tillstånd i Europeiska unionen ska inrätta och upprätthålla effektiva arrangemang, system och förfaranden för att upptäcka och rapportera misstänkta handelsorder och transaktioner.

Ny information om definitionen av närstående (artikel 3.1.26 d Mar)

Den 23 juni 2016 publicerade Finansinspektionen ett meddelande om närståendebegreppet i artikel 3.1.26 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar). Då pågick en process för att samordna översättningen av olika språkversioner av bestämmelsen och Finansinspektionen avvaktade därför med att tillämpa den.

Slutliga riktlinjer för insiderinformation på råvaru- och spotmarknader

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig version av sina riktlinjer för insiderinformation när det gäller råvaruderivat enligt EU:s förordning mot marknadsmissbruk (Mar).

Behörighetsportalen är öppen

Du som ska rapportera transaktioner till insynsregistret enligt Mar kan nu registrera dig.

FI informerar emittenter

FI har under juni månad skickat ut brev med information om valda delar av Mar till berörda emittenter.

Information om upphörande av dispenser

FI har under juni månad skickat ut brev med information till insynspersoner, som under gällande regelverk för insynshandel (till och med 2 juli) beviljats dispens från manuell rapportering av förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen.

Laddar sidan