Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2017

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse

2017-06-22 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen (FI) har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank Aktiebolag (banken) identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”. FI bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet.

Branschorganisationerna bjuds in till samtal

Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening bjuds in till ett möte hos Finansinspektionen angående regleringsprocessen.

Avstängning av valideringsregel

2017-06-20 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har bekräftat att valideringsregel v340_m är felaktig.

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

FULLBOKAT: Den 1 augusti är nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism planerade att börja gälla. FI informerar därför om de nya reglerna.

SEB får anmärkning och sanktionsavgift

2017-06-20 | Sanktioner Marknad

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning.  Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

SEB får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

2017-06-20 | Marknad

Finansinspektionen (FI) har funnit att SEB har transaktionsrapporterat felaktigt och att det funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen. SEB får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Protokoll 2017:5

2017-06-19

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 22 maj 2017.

FI-forum: Stresstester av banker

2017-06-19 | FI-forum Bank

Den europeiska banksektorn står inför stora utmaningar, bland annat i form av bristande kreditkvalitet i lånestockarna och låg lönsamhet. I det här sammanhanget utgör stresstester ett viktigt verktyg för att bedöma sårbarheten hos bankerna. Därför anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Högkullen

2017-06-19 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 245 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Högkullen (publ) till Finansinspektionen.

Anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-06-16 | Regler Nyheter Mifid

FI presenterar anpassningen till de nya transparensregler som kommer införas i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni.

Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2017-06-16 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat 14 uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till implementeringen av EU:s kommande direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Svar på EU-samråd om en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor

FI har svarat på EU-kommissionens samråd om FinTech: en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor. FI välkomnar kommissionens arbete och framhåller vissa övergripande principer.

Chilton Investment Company Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2017-06-15 | Sanktioner Marknad

Chilton Investment Company Limited ska betala särskild avgift på 43 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Axfood AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

FI:s syn på den finansiella stabiliteten och riskerna för finansiella obalanser

Sverige har ett unikt ekonomiskt läge. Det sa Erik Thedéen vid en utfrågning i Finansutskottet i dag.

Särskild avgift för Kattvik Financial Services

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

Kattvik Financial Services Aktiebolag ska betala särskild avgift med 159 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 483 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2017-06-12 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Tobin Properties till Finansinspektionen.

Uppdaterade valideringsregler

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler. I listan framgår vilka regler som avaktiverats på grund av felaktighet eller för att de orsakar tekniska problem i rapporteringen.

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-09 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i IAR Systems Group AB har passerat en flaggningsgräns.

Dagordning 19 juni

2017-06-09

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 19 juni 2017 kl. 09.30

Första AP-fonden får avgift för sen flaggning

2017-06-08 | Sanktioner Marknad

Första AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 35 000 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i Arcam Aktiebolag (publ) har passerat en flaggningsgräns.

Överenskommelse om tillsyn av betydande filialer utvidgas till Island och Baltikum

2017-06-08 | Nyheter Bank

FI har kommit överens med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna samt den Europeiska centralbanken (ECB) om att den tidigare ingångna överenskommelsen om tillsyn av betydande filialer ska utsträckas till att även omfatta tillsyn av betydande filialer i Baltikum och på Island.

Ny sida med regelstruktur för Mifid2/Mifir

2017-06-07 | Esma Nyheter Mifid

FI tillhandahåller under en begränsad tidsperiod en länksida till de mest relevanta regeldokumenten för att göra det lättare att hitta dessa dokument och få en överblick över regelverket.

Inesco Holding får avgift för sen anmälan

2017-06-05 | Sanktioner Marknad

Inesco Holding AB ska betala en särskild avgift på 350 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Easyfill AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Polygiene

2017-06-05 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Polygiene AB till Finansinspektionen.

DFS Consulting får avgift för sen anmälan

2017-06-05 | Sanktioner Marknad

DFS Consulting AB ska betala en särskild avgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i VideoBur Sthlm Int AB till Finansinspektionen.

Möjlighet att testrapportera enligt EBA DPM 2.6

Det är nu möjligt att testrapportera enligt EBA:s DPM 2.6 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Uppdaterade frågor och svar om marknadsmissbruk

2017-06-01 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har uppdaterat sina frågor och svar om marknadsmissbruksförordningen, MAR.

Laddar sidan