Testrapportera i TRS 2-systemet

Testning kommer inledningsvis att göras mot en tidig version av systemet. Fokus ligger till en början på att testa anlutning till systemet och att kontrollera att det är möjligt att skicka in filer och få återkoppling på dessa. En testmiljö finns tillgänglig nu. Den kommer att uppdateras med nya versioner av systemet vid några tillfällen.

FI har inte valt att avgränsa testerna i perioder. Testmiljön kommer därför att tills vidare vara åtkomlig dygnet runt, förutom vid driftstopp. Vår support kommer i möjligaste mån att försöka ge svar på fel som uppstår. Men i och med att det rör sig om tidiga tester har vi inte möjligheter att svara lika snabbt som när det gäller frågor om nuvarande produktionsmiljön.

Eftersom det rör sig om en tidig version av systemet räknar vi med att det kommer att uppstå ett antal olika fel. Vi ber rapporterande företag att informera oss om dessa.

Aktuellt

(2017-11-20)

  • Den 17 november 2017 genomfördes en systemuppgradering i TRS 2-testmiljön. Testmiljön är åter i drift.
  • Onsdagen den 1 november 2017, har vi uppgraderat till en ny systemversion i TRS 2-testmiljön. Testmiljön är åter i drift.
  • Esma har publicerat instruktioner om åtkomst till och nedladdning av referensdata som omfattas av Mifid2/Mifir-regelverket. Instruktionerna innehåller detaljer om de referensdatafiler som kommer att publiceras veckovis (kompletta filer) respektive dagligen (deltafiler) och instruktioner om hur man laddar ned filerna.
  • Esma har även publicerat de referensdata som finns tillgängliga för tillfället. De går att söka fram i Esmas register Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) som finns på myndighetens webbplats.
  • Ett fel som finns rapporterat är att <Rltd> taggen inte genereras i feedbackfiler av formatet FF_TR_<SEIC>_<ORI>_<YYYYMMDD>_<FDSEQ>.<TYPE>. vid valideringsfel. Rapportörer får inte tillbaka sitt ID utan enbart FI:s ID vid misslyckade valideringar vilket försvårar mappningen mellan inskickade transaktionsfiler och feedbackfiler.
  • OBS: Submitting entities är inte skyldiga att skicka in tomma filer på transaktionsfria dagar (d.v.s. dagar utan transaktioner att rapportera).

 

Den nuvarande systemversionen i testmiljön använder följande xml-scheman (drafts) från Esma:

DRAFT5auth.031.001.01_ESMAUG_Reporting_1.0.2.xsd

DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_Reporting_1.0.3.xsd

Esmas xml-scheman finns i denna zip-fil.

 

Tidplan för testrapportering

När Vad som testas
Oktober till
16 nov 2017
Anslutning till systemet. Validering av transaktioner. Validering av referensdata från ESMA. Ny uppdaterad version av systemet (oktober).
17 nov 2017 Test av anslutning till systemet samt validering av transaktioner och referensdata från ESMA ska ha genomförts.
18 nov 2017 till
2 jan 2018
Fortsatt testning av det system som kommer att tas i drift.

 

SFTP

Genom att ansluta till port 22 på FI:s FTP-server krypterar servern automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos vår FTP-server. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

IP-adress och DNS till testmiljön samt folderstruktur på FTP-servern skickas ut i samband med ansökan om konto i miljön.

Referensdata

I testmiljön används referensdata från Esma, dock inte alltid de senast publicerade.

Ansökan om konto till testmiljön

För att kunna ansluta till och rapportera i TRS 2-systemets testmiljö behöver FI ha vissa uppgifter från det rapporterande företaget. Uppgifterna ska fyllas i och skickas in till FI i en ansökningsblankett.

Om det rapporterande företaget rapporterar för egen räkning används blanketten Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering TEST
OBS: Denna blankett fylls i och skickas till FI enbart av företag som avser lämna transaktionsrapporter till TRS 2-systemet direkt från sina egna it-system. Om ert företags transaktionsrapportering kommer att utföras av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM), behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI utan det är ARM som ansöker om testkonto för att rapportera å era vägnar.

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM) som har för avsikt att rapportera åt ett eller flera rapporteringsskyldiga företag använder blanketten Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM, TEST

Marknadsoperatörer som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt art. 26.5 i Mifir använder blanketten Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir, TEST

När ett konto har skapats i systemet skickas de kontouppgifter som behövs för att ansluta till FI:s SFTP-server till den kontaktperson som har angetts på blanketten.

LEI-koder

För att kunna transaktionsrapportera när direktivet och förordningen träder i kraft i januari 2018 krävs att såväl rapporterande företag som juridiska personer för vilkas räkning en transaktion har utförts har en LEI-kod. Läs mer på sidan Framtida transaktionsrapportering kommer kräva Legal Entity Identifier-kod (LEI).

När ett nytt rapporterande företag (Submitting Entity) registreras i systemet används företagets LEI-kod för att skapa ett konto med samma namn som LEI-koden. För att kunna testa anslutning och rapportering i TRS2-systemet krävs att de företag som ska testa anger LEI-kod både för det företag som agerar rapportör och det företag som utfört transaktionen (Executing Entity). Har det företag som ska testa inte hunnit ansöka om eller erhållit en LEI-kod när testerna påbörjas kan FI skapa ett fiktivt konto. Ange i det fallet att LEI-kod saknas i ansökningsblanketten.

IP-adress

Ett undantag måste göras i FI:s brandvägg för att kunna komma åt systemets FTP-server. Det går att ange upp till fyra enskilda IP-adresser som ska ha åtkomst.

Läs mer

Senast granskad: 2017-10-17
Laddar sidan