Testrapportera i TRS2 systemet

Testning kommer inledningsvis att göras mot en tidig version av systemet. Fokus ligger till en början på att testa anlutning till systemet och att kontrollera att det är möjligt att skicka in filer och få återkoppling på dessa. En testmiljö finns tillgänglig nu. Den kommer att uppdateras med nya versioner av systemet vid några tillfällen.

FI har inte valt att avgränsa testerna i perioder. Testmiljön kommer därför att tills vidare vara åtkomlig dygnet runt, förutom vid driftstopp. Vår support kommer i möjligaste mån att försöka ge svar på fel som uppstår. Men i och med att det rör sig om tidiga tester har vi inte möjligheter att svara lika snabbt som när det gäller frågor om nuvarande produktionsmiljön.

Eftersom det rör sig om en tidig version av systemet räknar vi med att det kommer att uppstå ett antal olika fel. Vi ber rapporterande företag att informera oss om dessa.

Preliminär tidplan

När Vad som testas
Maj Anslutning till systemet. Validering av transaktioner. Projektets "egen" referensdata.
Juli Preliminär validering av transaktioner mot referensdata från Esma.
September Ny release och version i testmiljön. Validering av referensdata från Esma. Eventuellt test av kryptering.
November Sluttester av det system som kommer att tas i drift.

 

SFTP

Genom att ansluta till port 22 på FI:s FTP-server krypterar servern automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos vår FTP-server. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

IP-adress och DNS till testmiljön samt folderstruktur på FTP-servern skickas ut i samband med ansökan om konto i miljön.

Referensdata

Testerna kommer inledningsvis att kunna utföras mot en begränsad uppsättning referensdata. Nedan finns de referensdata som kommer användas i de inledande testerna.

Ansökan om konto till testmiljön

För att kunna ansluta till och rapportera i TRS2-systemets testmiljö behöver FI ha vissa uppgifter från det rapporterande företaget. Uppgifterna ska fyllas i och skickas in med den ansökningsblankett som finns längst ner på denna sida. Vilka uppgifter som ska anges framgår av texten nedan.

När ett konto har skapats i systemet skickas de kontouppgifter som behövs för att ansluta till FI:s FTP-server till den kontaktperson som har angetts på blanketten.

LEI-koder

För att kunna transaktionsrapportera när direktivet och förordningen träder i kraft i januari 2018 krävs att såväl rapporterande företag som juridiska personer för vilkas räkning en transaktion har utförts har en LEI-kod. Läs mer på sidan Framtida transaktionsrapportering kommer kräva Legal Entity Identifier-kod (LEI).

När ett nytt rapporterande företag (Submitting Entity) registreras i systemet används företagets LEI-kod för att skapa ett konto med samma namn som LEI-koden. För att kunna testa anslutning och rapportering i TRS2-systemet krävs att de företag som ska testa anger LEI-kod både för det företag som agerar rapportör och det företag som utfört transaktionen (Executing Entity). Har det företag som ska testa inte hunnit ansöka om eller erhållit en LEI-kod när testerna påbörjas kan FI skapa ett fiktivt konto. Ange i det fallet att LEI-kod saknas i ansökningsblanketten.

IP-adress/range

Ett undantag måste göras i FI:s brandvägg för att kunna komma åt systemets FTP-server. Det går att ange upp till fyra enskilda IP-adresser som ska ha åtkomst alternativt en nätverksrange som avgränsas med en nätmask.

Läs mer

Rapportering TRS

  Behörigheter och övriga frågor
Senast granskad: 2017-05-17
Laddar sidan