FI och hållbarhet

FI har i uppdrag att verka för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett högt konsumentskydd. Därför behöver vi arbeta för att finansiella företag hanterar hållbarhetsrisker och drar nytta av möjligheterna. Då bidrar vi till en hållbar utveckling.

FI:s uppdrag och verksamhet på hållbarhetsområdet är mångfacetterat. FI deltar aktivt i utvecklingen av reglering och standarder, vi verkar för ett effektivt införande av regelverk i Sverige och vi driver på för bättre informationsgivning från alla berörda företag. FI har också som målsättning att hållbarhet ska bli en naturlig del av den löpande uppföljningen av företag under tillsyn.

Hållbarhet är ett brett begrepp. Inledningsvis har vi fokuserat på klimatet där utvecklingen innebär stora risker, både för våra samhällen och det finansiella systemet, och där det finns en bred internationell uppslutning kring behovet av förändring.

Klimatomställningen kräver stora investeringar i infrastruktur och teknologi. Den finansiella sektorn har en viktig roll att spela och driva fram de här investeringarna genom att prissätta risker och möjligheter, och utifrån det kanalisera kapital bort från ohållbara till hållbara verksamheter. Då kan de bidra till omställningen. För det behöver de finansiella företagen kunna identifiera vilka verksamheter som kommer att påverkas positivt − och negativt − av en grön strukturomvandling.

Men finansiella företag är ofta mellanhänder. För att kunna arbeta med frågorna på rätt sätt behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Tillgång till relevant information från de företag som de finansierar är en central förutsättning. Vi arbetar därför aktivt med att såväl de finansiella som icke-finansiella företagens hållbarhetsrelaterade information ska bli bättre, mer relevant och mer jämförbar.

Senast granskad: 2022-07-01
Laddar sidan