FI och hållbarhet

FI har en färdplan för arbetet med hållbar finans. Den pekar ut tre mål som är vägledande för vårt arbete fram till 2025. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet.

FI:s uppdrag anger inriktningen

Sedan år 2019 omfattar FI:s övergripande uppdrag också ett ansvar om att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling – utöver de uppdrag vi haft sedan tidigare om att värna finansiell stabilitet, skyddet för konsumenter och väl fungerande marknader. Vi fullgör det uppdraget genom att låta hållbarhetsperspektivet påverka hur vi utför de uppdrag vi haft sedan tidigare.

FI är också ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya regelverk inom hållbar finans. En annan viktig utgångspunkt för hållbarhetsarbetet är att vi utgår från de olika verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Färdplan för en hållbar finansmarknad

FI:s färdplan innehåller tre mål som vi särskilt kommer att verka för i arbetet med hållbar finansmarknad fram till 2025:

 • god tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsrelaterad information,
 • högt förtroende för en hållbar finansmarknad,
 • motståndskraft mot hållbarhetsrisker i det finansiella systemet.

Färdplanen innehåller också ett antal prioriteringar som kommer att vara vägledande i vårt arbete:

 • regelgenomförande, dialog och kommunikation
 • integrera hållbarhetsfaktorer i tillsynen
 • framåtblickande analysverktyg
 • motverka grönmålning
 • förbättra tillgången till hållbarhetsrelaterad information
 • förbättra upplysningar om hållbara finansiella produkter
 • motverka finansiering av penningtvätt och terrorism
 • bidra aktivt i internationellt policyarbete.


Läs hela färdplanen här.

Hållbarhetsrapporter


Senast granskad: 2024-04-12