Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Tillsynskategorisering av kreditinstitut för 2024

Publicerad 2023-09-29

I en promemoria presenterar FI resultatet av vår tillsynskategorisering av kreditinstitut och klassificering av utländska kreditinstituts svenska…

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

Publicerad 2023-09-13

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat. Det buffertvärde på 2 procent…

FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

Publicerad 2023-09-13

FI har underrättat EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI har för avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för…

Identifiering av övriga systemviktiga företag

Publicerad 2023-09-08

De svenska företagsgrupperna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek kvarstår som övriga systemviktiga företag och ska enligt tidigare beslut…