Hållbarhetsregler

Det har kommit en rad nya och omfattande regelverk inom hållbar finans som ställer krav på företag under FI:s tillsyn. Uppdateringar inom befintliga regelverk har också höjt kraven på företagens hållbarhetsarbete.

EU:s regelverk inom hållbar finans

Bakgrunden till flera av de nya regelverken och uppdateringar av befintliga regelverk på det här området är EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar ekonomi, som antogs av EU-kommissionen 2018. Den lägger grunden för EU:s arbete med en hållbar finansmarknad och innehåller de tre målen

  • omdirigera kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi
  • integrera hållbarhet i riskhanteringen
  • främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden.

Arbetet har resulterat i både ny lagstiftning på området (som taxonomin), samt uppda-teringar av befintliga regelverk (som exempelvis Mifid 2). Vi presenterar här inledningsvis några av regelverken på området som har trätt i kraft och kommer att komplettera med information om ytterligare regelverk vartefter.

Den gröna given

Flera av regelverken kopplar också till målen inom EU:s gröna giv, som handlar om att EU ska minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 och bli klimatneutralt till 2050. Inom den gröna given ryms också åtgärder för hållbar finansiering av den privata sektorn. Syftet med handlingsplanen och EU:s gröna giv är att nå målen i Parisavtalet och FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ny strategi

EU-kommissionen antog i juli 2021 en förnyad strategi på området. Den bygger vidare på strategin från 2018 och kopplar till EU:s gröna giv. Den förnyade strategin syftar till att stödja finansiering av övergången till en hållbar ekonomi genom att föreslå åtgärder inom de fyra områdena

  • omställningsfinansiering
  • inkludering
  • motståndskraft och bidrag från det finansiella systemet
  • global ambition.

FI och de nya hållbarhetsregelverken

Eftersom en rad nya och omfattande regelverk – inklusive uppdateringar av befintliga regelverk – träder i kraft under en kort tidsperiod kommer FI särskilt att prioritera genomförande av de nya reglerna. Det kommer innefatta att, i möjligaste mån, möta de behov av kontakt och dialog som uppstår hos de berörda företagen inför att de ska börja tillämpa de nya reglerna och anpassa sig till nya krav. När nya krav införs kommer FI att skifta resurser till löpande tillsyn för att säkerställa att reglerna följs. När i tid det sker varierar mellan olika regelverk.

Några av regelverken för företag under FI:s tillsyn


Senast granskad: 2023-11-14