Undantag

Undantag från clearingkrav för grupper

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp och som är etablerad i EU, måste meddela FI (se artikel 4.2a i Emir).

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp men som är etablerad utanför EU, måste först ansöka om detta hos FI (se artikel 4.2b i Emir).

Blanketter – OTC-derivat

Undantag för grupper att ställa säkerheter

Möjligheter finns för företag inom samma grupp att undantas från kravet på att ställa säkerheter (se artikel 11 i Emir). Huvudregeln är att det behövs en ansökan till FI. Man ska också visa att man uppfyller de krav som ställs i Emir.

I vissa fall räcker det med att meddela FI och visa att man uppfyller kraven. Detta gäller när en icke-finansiell motpart gör transaktioner med en motpart inom samma grupp som antingen är icke-finansiell eller etablerad utanför EU.

Blanketter – OTC-derivat

Tillfälligt undantag från clearingkrav för pensionssystem

Under en övergångsperiod till och med den 15 augusti 2018 kan pensionssystem, under vissa förutsättningar, undantas från clearingkrav för OTC-derivatkontrakt. Det är möjligt om derivatkontrakten på ett objektivt, mätbart sätt minskar de investeringsrisker som är direkt kopplade till deras finansiella solvens. I Sverige hanteras pensionssystem bland annat av pensionsstiftelser, tjänstepensionskassor och livbolag. Vilka pensionssystem som berörs av möjligheten till undantag framgår av artikel 89.1 och 89.2 i Emir.

De pensionssystem som hanteras av tjänstepensionsinstitut som definieras i artikel 2.10a och 2.10b i Emir undantas automatiskt från clearingkrav. I Sverige gäller det tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser som tryggar pensionsutfästelser för minst 100 personer.

De pensionssystem som definieras i artikel 2.10c och 2.10d i Emir kan undantas från clearingkrav under vissa förutsättningar. För undantag krävs FI:s tillstånd.

Även om ett pensionsystem är undantaget från clearingskyldigheten måste det institut som hanterar pensionssystemet tillämpa riskreduceringsteknikerna i artikel 11 i Emir, se artikel 89.1 i Emir. Dessutom gäller krav på rapportering.

Blanketter – OTC-derivat

Senast granskad: 2018-02-07
Laddar sidan