Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Förtydligande om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter

Publicerad 2023-02-02

Från och med den 1 januari 2023 ska förköpsinformation för vissa finansiella produkter kompletteras med standardiserade mallar för…

Esma, EBA och Eiopa har lämnat yttranden om standarder för hållbarhetsredovisning

Publicerad 2023-01-30

Nu har de europeiska tillsynsmyndigheterna, Esma, EBA och Eiopa lämnat sina yttranden om det utkast till den första delen av de kommande standarderna…

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

Publicerad 2023-01-20

Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa…

Rättad version av den delegerade förordningen 2022/1288 som kompletterar SFDR

Publicerad 2023-01-02

Nu finns en rättad version av kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 med tekniska standarder för tillsyn som kompletterar EU:s förordning…