Om redovisningstillsyn

Tillsyn över regelbunden finansiell information (redovisningstillsyn) bidrar till skyddet för investerare och medverkar till att skapa förtroende för kapitalmarknaden. Tillsynen ska även säkerställa att redovisningsreglerna tillämpas lika på alla reglerade marknader inom EES.

Den 1 januari 2019 trädde en ändrad lagstiftning för redovisningstillsyn i kraft. Denna innebär att det lagkrav som tidigare fanns om att en börs ska bedriva redovisningstillsyn togs bort. FI gavs istället möjlighet att överlämna uppgiften att övervaka regelbunden finansiell information hos noterade företag till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. FI:s styrelse beslutade den 9 januari 2019 att ge denna uppgift till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nedan beskrivs de roller som FI respektive nämnden har inom redovisningstillsynen.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett sakorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Nämnden ansvarar för den löpande övervakningen av års- och koncernredovisningar samt av halvårsrapporter från emittenter som omfattas av 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär att nämnden granskar att dessa finansiella rapporter har upprättats i enlighet med gällande regelverk och vid behov uppmanar emittenter att rätta sin redovisning. Nämnden representerar Sverige i arbetet inom den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genom att delta i EU-myndighetens arbetsgrupper för redovisningstillsyn.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt fem ledamöter och har även en administrativ chef. Närmare information om nämndens sammansättning och verksamhet finns på dess webbplats (redovisningstillsyn.se).

FI ytterst ansvarig

FI är ytterst ansvarig för redovisningstillsynen i Sverige med befogenhet att ingripa mot överträdelser. Enligt regelverket lämnar nämnden ärenden till FI huvudsakligen i två fall, dels när emittenten inte samarbetar med nämnden och dels när emittentens överträdelse inte kan betraktas som ringa i lagen om värdepappersmarknadens bemärkelse. FI representerar Sverige i Esmas arbete kring redovisningstillsynen genom att delta i EU-myndighetens arbetsgrupper, beslutande kommittéer och i dess tillsynsstyrelse.

Avgifter

Från och med den 1 januari 2019 kommer de emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att betala en årlig avgift på 10 000 kr till FI. Även nämnden har rätt att ta ut avgifter för den tillsyn de bedriver. Av lagen framgår att dessa avgifter ska vara skäliga.

Övergångsregler

Enligt lagens övergångsregler gäller fortfarande äldre bestämmelser för regelbunden finansiell information som offentliggjorts före den 1 januari 2019. Detta innebär att det fortfarande är börserna respektive FI som ansvarar för denna övervakning.

Frågor om redovisningstillsyn kan mejlas till finansiellinformation@fi.se.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

En ny ordning för redovisningstillsyn, prop. 2017/18:242

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (16, 23 och 25 kap)

FI föreslår ny ordning för redovisningstillsyn (2017-06-29)

FI ändrar remissvar om redovisningstillsyn (2017-01-09)

Esmas riktlinjer om tillsyn över finansiell information

Senast granskad: 2022-01-10
Laddar sidan