Hantering av analyskostnader i fonder

FI har iakttagit att det hos många fondbolag finns en osäkerhet kring hur kostnad för analys, som uppstår i samband med förvaltning av fonder, ska hanteras och på vilket sätt denna kostnad ska tas ut.

Denna fråga hör även samman med företagens skyldighet att uppnå "bästa möjliga resultat" vid portföljtransaktioner.

I en skrivelse redogör FI för sin syn på hanteringen av analyskostnader.

Senast granskad: 2022-01-10
Laddar sidan