FFFS 2002:23

Allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter

Gäller från 2003-01-01

Sammanfattning

Kraven på företagens hantering av klagomål skärps. Detta sker bland annat genom att definitionen av vad som är ett klagomål ändras och att ett krav på registrering av ett klagomål införs. Företagens informationsansvar gentemot kunderna skärps och nya krav på interna rutiner införs. 

Dokument