FFFS 2011:2

Allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:14

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya allmänna råd som den 1 mars 2011 ersätter FFFS 2009:7 om ersättningspolicy.

Ändringen innebär enbart att råden även omfattar fondbolag som inte har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, och från och med 1 april försäkringsföreningar. I övrigt har inga ändringar gjorts i de allmänna råden.

Företagen bör ha en ersättningspolicy som är förenlig med god riskhantering och inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. Regleringen ger vägledning om hur ett företag bör hantera de risker som kan uppstå i och med rörliga ersättningar.

Dokument