FFFS 2020:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-12-01 , ändring av FFFS 2019:23

Sammanfattning

Ändringarna innebär att FI tar bort kravet på att onoterade företag som upprättar koncernredovisning ska tillämpa internationella redovisningsstandarder. Tidigare gällde kravet alla företag.

På detta sätt anpassar FI föreskrifterna till de koncernredovisningsbestämmelser för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

FI förtydligar också bestämmelserna om delårsrapport och tar bort kravet på att delårsrapporter bör sändas in till FI.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020. De ska tillämpas på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020. ändr. 2020:24

Dokument