Pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse är en stiftelse som en arbetsgivare har bildat för att trygga en utfästelse om pension till en arbetstagare eller till arbetstagarens efterlevande.

FI delar sedan den 15 december 2019 ansvaret för att driva tillsyn över alla pensionsstiftelser med länsstyrelserna. Tidigare delades tillsynsansvaret mellan myndigheterna så att FI endast övervakade de pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner till minst 100 personer.

FI ansvarar för den finansiella tillsynen medan länsstyrelserna ansvarar för tillsynen i övrigt, det vill säga den stiftelserättsliga tillsynen.

Omfattningen av FI:s tillsyn varierar med antalet personer som pensionsstiftelserna tryggar utfästelser om pension till. Vi delar därför in pensionsstiftelserna i tre kategorier:

 • små
 • mellanstora och
 • stora pensionsstiftelser.

Små pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 1 till och med 15 personer. Vårt tillsynsansvar över dessa omfattar förvaring av tillgångar och till viss del uppdragsavtal.

Mellanstora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 16 till och med 99 personer. Vår tillsyn över dem innebär, utöver det som anges ovan för små pensionsstiftelser, även placering av tillgångar och företagsstyrningssystem. När det gäller placering av tillgångar finns en bestämmelse i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser som gäller för de mellanstora pensionsstiftelserna.

Stora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer. I tillsynen kontrollerar FI, utöver det som anges ovan för små och mellanstora pensionsstiftelser, bland annat att de stora stiftelserna följer reglerna om

 • informationslämning,
 • gränsöverskridande verksamhet,
 • företagssystem inklusive reglerna om
  • riskhanteringssystem och riskhanteringsfunktion,
  • internkontrollsystem och internrevisionsfunktion,
  • kompetenskrav på personer som utför arbete i funktioner,
  • riktlinjer (placeringar, riskhantering, internrevision, uppdragsavtal), beredskapsplan, ersättningspolicy, egen riskbedömning.

För de stora pensionsstiftelserna gäller Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser fullt ut.

Mer information om anmälningar till FI finns på sidan Sök tillstånd/Pensionstiftelser.

FI har samlat alla föreskrifter för pensionsstiftelser i en föreskrift, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser.

Senast granskad: 2020-07-07