Tillsyn

FI bedriver tillsyn över företag som fått FI:s tillstånd att arbeta på den finansiella marknaden.

Tillsynen är ett av de viktigaste verktyg som FI har för att genomföra sitt uppdrag. Tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem på de finansiella marknaderna, men resurserna för tillsyn är och kommer alltid att vara begränsade. För att tillsynen ska göra mest nytta måste vi därför göra en medveten prioritering av insatserna. FI:s utgångspunkt är att tillsynen så långt det är möjligt ska vara riskbaserad och framåtblickande.

Försäkringstillsynen syftar till att säkerställa en rimlig balans mellan försäkrings- och tjänstepensionsföretagens risker och solvens så att åtagandena gentemot försäkringstagarna kan infrias.

Försäkringsområdet är också viktigt att bevaka ur ett konsumentskyddsperspektiv så att konsumenterna kan ta välgrundade beslut på relevant och begriplig information.

I försäkringstillsynen ingår även att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling.

Företag under tillsyn

Försäkringsområdets tillsyn omfattar alltifrån väldigt små till stora företag. Tillsynen omfattar

  • försäkringsföretag, såväl liv- som skadeförsäkring
  • tjänstepensionsföretag
  • pensionsstiftelser.

Tillsynskollegier

Flera svenska försäkringsbolag är aktiva i andra länder, och flera utländska bolag är aktiva på den svenska marknaden. När det gäller tillsynen av försäkringsbolag med verksamhet i flera EU-länder bedrivs den i tillsynskollegier. Det är grupper med representanter från tillsynsmyndigheterna i de länder där försäkringsbolaget är verksamt. Arbetet sker enligt samarbetsavtal mellan ländernas myndigheter.

FI har i egenskap av hemlandsmyndighet ordförandeskapet i fyra kollegier och deltar i ytterligare åtta.

Senast granskad: 2022-02-22
Laddar sidan