Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – reglerar hur vissa finansiella aktörer ska informera sina investerare och kunder om hållbarhet. Detta är en översiktlig och icke-uttömmande beskrivning av förordningens innehåll.

Syftet

Det finns i dag ett stort intresse att investera hållbart, både bland institutionella investerare och konsumenter. Förordningen fastställer gemensamma regler för EU-länderna om transparens avseende hållbarhet. Syftet är att minska det informationsövertag som finansiella aktörer har över investerare. Bättre information till investerare ger dem bättre förutsättningar att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Förordningen tar särskilt sikte på att öka transparensen om

  • hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutsprocessen och rådgivningen
  • hur negativa konsekvenser av investeringar för hållbar utveckling beaktas
  • finansiella produkters grad av hållbarhet.

Vem omfattas av reglerna?

Kraven i förordningen gäller för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare.

Med finansmarknadsaktörer avses bland annat förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), förvaltningsbolag för fondföretag, försäkringsföretag som tillhandahåller en försäkringsbaserad investeringsprodukt, tjänstepensionsföretag samt kreditinstitut och värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning.

Med finansiella rådgivare avses försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter samt AIF-förvaltare, förvaltningsbolag för fondföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning.

Vilka produkter omfattas?

Förordningen omfattar finansiella produkter. Med det avses

  • alternativa investeringsfonder (AIF-fonder)
  • försäkringsbaserade investeringsprodukter
  • pensionsprodukter
  • pensionsplaner
  • fondföretag
  • PEPP-produkter (paneuropeisk privat pensionsprodukt)
  • portföljförvaltning som innebär förvaltning av värdepapper på diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder, om dessa portföljer innehåller ett eller flera finansiella instrument.

Vilka är kraven?

De aktörerna som omfattas av förordningen ska lämna hållbarhetsupplysningar om sin verksamhet och om de produkter som de tillhandahåller. Upplysningarna ska lämnas på webbplatsen, i förköpsinformation och i regelbundna rapporter. Av kraven framgår att upplysningarna ska lämnas på ett sätt som är lättillgängligt, icke-diskriminerande, framträdande, enkelt, koncist, begripligt, rättvist, tydligt och inte vilseledande.

Mer ingående information om kraven finns under rubriken Kraven i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

När börjar kraven gälla?

SFDR trädde i kraft den 10 mars 2021 och kraven i förordningen har börjat tillämpas successivt sedan dess.

EU-kommissionen har även antagit en delegerad förordning med tekniska standarder (RTS) som ska användas när hållbarhetsrelaterade upplysningar lämnas. Den delegerade förordningen började tillämpas den 1 januari 2023.

Länkar till regelverk och vägledning


Senast granskad: 2023-11-14