Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, European Securities and Markets Authority) inrättades 2011 och är tillsammans med den europeiska bankmyndigheten (EBA) och den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Esma har sitt huvudsäte i Paris och dess högsta beslutande organ består av en tillsynsstyrelse där medlemmar med rösträtt är representanterna från de 27 värdepapperstillsynsmyndigheterna i EU. Medlemmar utan rösträtt är representanterna från motsvarande myndigheter i Liechtenstein, Island och Norge samt representanter för EU-kommissionen, ESRB, Eiopa och EBA.

Under Esmas tillsynsstyrelse finns flertalet stående kommittéer och arbetsgrupper som, tillsammans med representanter från Esma, bemannas av medlemmarna från de olika värdepapperstillsynsmyndigheterna. FI deltar aktivt i tillsynsstyrelsen och bemannar många av Esmas stående kommittéer och arbetsgrupper som sorterar under tillsynsstyrelsen.

Esma har till övergripande uppgift att

  • stärka konsumentskyddet
  • främja ordnade finansiella marknader
  • skydda den finansiella stabiliteten.

Andra viktiga uppgifter som Esma har är att främja lika tillämpning av EU-regler hos medlemsländernas tillsynsmyndigheter och fördjupa samarbetet mellan dem, att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknader med verksamhet i flera länder samt att ta fram tekniska standarder som sedan antas av EU-kommissionen i form av förordningar och beslut. Esma har även direkttillsyn över vissa institut, exempelvis kreditvärderingsinstitut och CCP:er från tredjeland som bedöms vara systemviktiga.


Senast granskad: 2023-10-02