Blankningsregistret

Betydande korta nettopositioner i aktier

Här publicerar vi information om korta nettopositioner i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar under Finansinspektionens tillsyn.

Kolumnen "Summa blankning %" visar summan av alla utestående blankningspositioner som rapporterats till Finansinspektionen. Det innebär att alla blankningspositioner som överstiger 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet är inräknade. Observera att positioner under 0,1 procent inte är anmälningspliktiga och därför inte med i summan.

Betydande korta nettopositioner är positioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet. För dessa positioner publiceras även information om positionsinnehavaren (klicka på emittentens namn).

Observera att det endast är positioner i emittenter där Finansinspektionen är relevant behörig myndighet enligt den europeiska värdepappersmyndigheten, Esma:s databas FIRDS som anmäls till Finansinspektionen. 

Läs mer om blankning

Uppgifterna i detta register publiceras automatisk när en anmälan inkommer till FI. Uppgifterna granskas inte innan publicering. Det är den anmälningsskyldige som ansvarar för att en anmälan lämnas in i tid och att uppgifterna i en anmälan är korrekta. Finansinspektionen kan därmed inte garantera att registret är fullständigt eller att uppgifterna däri är korrekta.

OBS! Excelfilerna "Aktuella positioner" och "Historiska positioner" innehåller endast positioner över 0,5 procent. Filen "Aggregerade positioner" visar summan av alla blankningspositioner som överstiger 0,1 procent.

Aktuella positioner 2024-04-16

Listan uppdaterades: 0001-01-01 00:00

Innehåller inga poster