FFFS 2005:28

Föreskrifter om ett instituts skyldighet att rapportera när ledande befattningshavare utses

Upphävd 2007-11-01 se FFFS 2007:22

Sammanfattning

Genom de nya tjänstepensionsreglerna införs krav på ledningsprövning för styrelseledamöter och suppleanter även i tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser. Föreskrifterna ersätter FFFS 1998:13 som omarbetas redaktionellt och utvidgas att omfatta även dessa slag av institut.

Dokument