FFFS 2021:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2014:12

Sammanfattning

Med anledning av att värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) träder i kraft den 26 juni 2021, och de bestämmelser i värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU) som ska genomföras i svensk rätt, görs bland annat följande ändringar:

  • Ett stort antal bestämmelser ska i fortsättningen inte längre tillämpas på de flesta värdepappersbolag.
  • De flesta värdepappersbolag ska omfattas av bestämmelser om undantag för stora exponeringar enligt värdepappersbolags-förordningen.
  • Krav på rapporteringen enligt värdepappersbolagsförordningen införs.
  • Krav på dokumentation av kapital- och likviditetsbedömningsprocessen ska gälla även för värdepappersbolag som omfattas av värdepappersbolagsförordningen, med undantag för de som anses vara små och icke-sammanlänkade.
  • Mindre följdändringar och redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. Ändringarna i 9 kap. 9–11 §§ ska dock tillämpas första gången den 1 januari 2023. ändr. 2021:24

Dokument