FFFS 2015:14

Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar

Upphävd 2016-11-01 se FFFS 2016:21

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya allmänna råd som den 1 januari 2016 ersätter FFFS 2011:2 om ersättningspolicy.

Ändringen innebär enbart att de allmänna råden inte längre omfattar försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar eftersom dessa företag i stället ska uppfylla de krav på ersättningssystem som följer av Solvens 2-regelverket. I övrigt har inga ändringar gjorts i de allmänna råden.

Företagen bör ha en ersättningspolicy som är förenlig med god riskhantering och inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. Regleringen ger vägledning om hur ett företag bör hantera de risker som kan uppstå i och med rörliga ersättningar.

De allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2016.

Dokument