FFFS 2016:21

Allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer

Upphävd 2020-11-01 se FFFS 2020:15

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya allmänna råd, som den 1 november 2016 ersätter FFFS 2015:14 om ersättningspolicy.

Ändringen innebär att de allmänna råden inte längre gäller fondbolag. Dessa företag ska i stället uppfylla de krav på ersättningssystem som följer av Ucits 5-direktivet. De allmänna råden ska inte heller gälla institut för utgivning av elektroniska pengar. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i de allmänna råden.

Företagen bör ha en ersättningspolicy som är förenlig med god riskhantering och som inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. Regleringen ger vägledning om hur ett företag bör hantera de risker som kan uppstå i och med rörliga ersättningar.

De allmänna råden träder i kraft den 1 november 2016.

Dokument