FFFS 2016:29

Föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter

Gäller från 2017-01-01

Sammanfattning

I och med införandet av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter krävs det tillstånd för att lämna och förmedla bostadskrediter till konsumenter. Företag som i dag driver verksamhet som omfattas av lagen måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta med verksamheten. Kreditinstitut behöver inte ha tillstånd enligt den nya lagen, men omfattas ändå av vissa delar av lagen och de nya föreskrifterna.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter kompletterar lagen och lämnar bland annat regler om ansökan om tillstånd, krav på verksamheten samt kunskap och kompetens hos personal och ledningspersoner som arbetar med bostadskrediter. Ett huvudsyfte med reglerna är att skapa ett högre konsumentskydd på marknaden för bolån.

Föreskrifterna bidrar till att införa Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 i svensk rätt.

Ändringar i grundförfattningen

Hänvisningar till gällande regler om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning ändras med anledning av att FFFS 2023:12 ersätter tidigare föreskrifter på området.

Ändringarna gäller från den 18 juli 2023. ändr. 2023:17

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna innebär i huvudsak att förmedlare av bostadskrediter ska lämna vissa uppgifter till FI när de gör förändringar av verksamheten inom EES. ändr. 2019:13

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 1 augusti 2017. ändr. 2017:16

Dokument

Ändringar