FFFS 2024:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2024-03-26 , ändring av FFFS 2017:11

Sammanfattning

Kravet på att utse en centralt funktionsansvarig ersätts av en proportionalitetsbedömning för att underlätta för företagen. Det ska framgå av företagets rutiner och riktlinjer hur ansvaret för att fullgöra dess skyldigheter enligt penningtvättsregelverket är fördelat inom företaget. Företaget får också uppdra åt någon annan att utföra flera av den centralt funktionsansvariges uppgifter.

Dokument