FFFS 2022:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2023-01-01 , ändring av FFFS 2019:23

Sammanfattning

FI tar bort hänvisningarna i de allmänna råden till den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs. IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4. FI inför även allmänna råd om undantag från att tillämpa IFRS 17 i årsredovisningen och i koncernredovisning som upprättas enligt 7 kap. 1−4 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

FI förtydligar också bestämmelserna om redovisning av diskretionära delar och depositionsandelar.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:7

Dokument