FFFS 2021:29

Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Upphävd 2023-09-01 se FFFS 2023:20

Sammanfattning

FI lämnar nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som bland annat avser tillämpningen av bestämmelserna om god kreditgivningssed och kreditprövning i 6 och 12 §§ konsumentkreditlagen. I de allmänna råden förtydligas bland annat vilka uppgifter en kreditgivare bör ta med i underlaget för sin kreditprövning av en konsument. Likaså hur kreditgivaren bör hämta in, kontrollera och beakta uppgifterna när den bedömer konsumentens betalningsförmåga. Därutöver överförs Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden i huvudsak oförändrade, frånsett vissa språkliga justeringar.

Flera av de nya råden om kreditprövning motsvarar Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om kreditgivning och övervakning som började gälla den 30 juni 2021.

De allmänna råden träder i kraft den 1 november 2021, samtidigt som de allmänna råden (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden upphör att gälla.

Dokument