Kundkännedom

Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden.

Utan tillräcklig kännedom om kunden får ett företag inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner.

Ett företag får heller inte etablera en affärsförbindelse om det finns misstanke om att deras produkter och tjänster kan komma att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På samma sätt får ett företag inte utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Företagen ska alltid vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom om en kund som företaget etablerar en affärsrelation med. Det gäller även vid en enstaka transaktion om den motsvarar 15 000 euro eller mer, eller vid flera transaktioner som tillsammans motsvarar samma belopp. Kundkännedom ska också vidtas vid sådana transaktioner som avses i artikel 3.9 i förordning 2015/847 om beloppet överstiger 1 000 euro.

Åtgärder som ska vidtas för kundkännedom

Identifiering och kontroll av kundens identitet

Kravet på att identifiera kunden innebär att företaget måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste företaget kontrollera att identiteten stämmer överens med uppgifterna. Hur noggranna dessa kontroller ska vara varierar beroende på den risk som är förknippad med kunden.

Verklig huvudman

Företaget ska utreda om kunden har en verklig huvudman. Den verkliga huvudmannen är den person som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Företaget ska utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur, bland annat för att förstå vilken risk som kunden kan innebära. Kompletterande frågor kan då behöva ställas till kunden. Det är även viktigt att kontrollera om den verkliga huvudmannen ska betraktas som en person i politiskt utsatt ställning.

Om kunden har en verklig huvudman är det viktigt att kontrollera den personens identitet.

Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa ska företaget kontrollera identiteten hos en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare, en så kallad alternativ verklig huvudman. Kravet på att utse en alternativ verklig huvudman gäller däremot inte för kommuner, stater eller regioner om risken med kundförhållandet bedöms som låg.

Det mellanstatliga samarbetsorganet mot penningtvätt FATF (Financial Action Task Force) har i en rapport analyserat fall där kriminella utnyttjat bolag för att tvätta pengar. Rapporten syftar till att öka riskförståelsen med verkliga huvudmän.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion. Det innebär också att ett godkännande ska inhämtas från behörig beslutsfattare innan en affärsförbindelse får inledas. Dessutom ska företaget genomföra skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen.

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska de skärpta åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Bestämmelserna om skärpta åtgärder ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Högrisktredjeland

Ett företag ska kontrollera om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som högrisktredjeland. Om så är fallet ska verksamhetsutövaren vidta skärpta kundkännedomsåtgärder för den kunden.

Affärsförbindelsens syfte och art

Ett företag ska inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Informationen ska ligga till grund för

  • en bedömning av vilka aktiviteter och transaktioner som kan förväntas av kunden inom ramen för affärsförbindelsen
  • en riskklassificering av kunden.

Om det framkommer faktorer som tyder på hög risk ska företaget vidta skärpta åtgärder för kundkännedom.

Anpassa åtgärder efter situation

Hur omfattande åtgärder som ska vidtas beror bland annat på hur komplex den aktuella tjänsten eller produkten är och vilken risk som är förknippad med den. Ibland kan risken i en affärsrelation eller transaktion kräva att företaget behöver få mer information om kundens ekonomiska situation och/eller information om var kundens ekonomiska medel kommer ifrån.

Hantering av EU-sanktioner

När det gäller finansiering av terrorism är en viktig åtgärd för att uppnå kundkännedom att kontrollera kunden mot EU:s samlade lista över personer, enheter och grupper som är föremål för EU-sanktioner. 

EU-sanktioner 

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

 


Senast granskad: 2023-11-22